Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμός
Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για δύο (2) περονοφόρα οχήματα και τέσσερις (4) ράμπες φόρτωσης για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας /Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη τεσσάρων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Πληροφορικής
Διαγωνισμός
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων αναβάθμισης για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μνημών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
Διευκρινήσεις επί της 12039 από 08-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ
Διαγωνισμός
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία self-testing με δικαίωμα προαίρεσης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία COVID-19
Διαγωνισμός
Εξέταση αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
Μετάθεση της ώρας αποσφράγισης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια 10.000.000 ταχέων τεστ, της υπ'αριθμ. 11879, λόγω τεχνικού προβλήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdoy.sp.proc@civilprotection.gr
Διαγωνισμός
Διευκρινήσεις επί της 11879 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια 10.000.000 ταχέων τεστ λόγω κορωνοϊού
Διαγωνισμός
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία self-testing για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
Διαγωνισμός
Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, για τη προμήθεια με αγορά ελαιολιπαντικών και πρόσθετων για 4 έτη
Προκήρυξη
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ) Τομέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη