Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι σκοποί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών εξειδικεύονται από τη Διοικούσα Επιτροπή με τη συνδρομή της Επιστημονικής Επιτροπής.

Τα μέλη των επιτροπών έχουν τριετή θητεία. Η λειτουργία των επιτροπών έχει οριστεί με βάση τις παρακάτω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας:

•    «Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών (Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π.)» με αρ. 378/23-06-2023 και ΑΔΑ: ΩΝ7446ΝΠΙΘ-Δ05
•    «Ορισμός μελών Διοικούσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών (Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π.)» 142/09-3-2023 και ΑΔΑ: 9ΣΛΝ46ΝΠΙΘ-ΘΗ0
•    «Ορισμός μελών Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών (Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π.)» με αρ. 143/09-3-2023 και ΑΔΑ: ΨΑΥΛ46ΝΠΙΘ-ΕΑΛ.