Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση

Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 4 θέσεων Μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Μοιράσου το
Διαβάστε την Ανακοίνωση σε pdf

-O- 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 28 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 105).

β. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 161).

γ. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Την υπ’ αρ. ΥΠ 1261/27.11.2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΑΔΑ: ΨΣΗΝ46ΝΠΙΘΨΛΝ).

3. Την υπ’ αρ. ΥΠ 1339/12.12.2023 Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΑΔΑ: ΨΣΗΝ46ΝΠΙΘ-ΨΛΝ).

4. Την υπ’ αρ. ΥΠ 1416/22.12.2023 Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΑΔΑ: 9ΧΩ046ΝΠΙΘ-19Λ).

5. Την ανάγκη για πλήρωση των θέσεων Μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικού σημειώματος των ενδιαφερομένων για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων, με επιλογή, ως Μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, δυνάμει του ως άνω 2 σχετικού, έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ.

 Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στο διαδικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ