Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήλωση Προσβασιμότητας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δήλωση Προσβασιμότητας

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο: https://civilprotection.gov.gr/ προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)», που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012, όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://civilprotection.gov.gr/

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο ιστότοπος συμμορφώνεται μερικώς προς το πρότυπο EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) (Άρθρα 41 του ν.4727/2020 και 6 της Οδηγίας (EE) 2016/2102).
Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο έχει ενσωματωθεί το Widget προσβασιμότητας ιστότοπου της υπηρεσίας UserWay, το οποίο βρίσκεται σε εμφανές σημείο κάθε σελίδας και τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας (προσφέροντας μία σειρά λειτουργιών προς χρήση για άτομα με αναπηρίες -συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας). Με το συγκεκριμένο Widget, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας για το Level AA του WCAG 2.1. 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 16-1-2023.Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου έγινε με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και των οδηγιών WCAG 2.1 (Level A και Level AA) και πραγματοποιήθηκε:

  • με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον ανάδοχο σχεδιασμού και ανάπτυξης του ιστοτόπου και
  • με την χρήση του εργαλείου UserWay Website Accessibility Widget.

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις 13-2-2024.

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου https://civilprotection.gov.gr/ κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού που εμφανίζεται σε σημείο περιμετρικά της σελίδας. Αφού το ενεργοποιήσετε, περιμένετε λίγο ώστε να φορτωθεί στο σύνολό του.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου, πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν.
Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά τον οικείο ιστότοπο με το σαρωτή προσβασιμότητας του UserWay για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στον ιστότοπο και την εφαρμογή πλήρως προσβάσιμα, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β', παρ. 4 του άρ. 42 και στην παρ. 1 άρ. 45 ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για επιπρόσθετες πληροφορίες.
Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, μπορείτε να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή να ζητήσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα μη προσβάσιμα.
Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση συναφών αιτημάτων είναι το Τμήμα Εκδόσεων με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

  • ηλεκτρονικά στο e-mail: ekdoseis@civilprotection.gr 
  • εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκδόσεων Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι.

Διαδικασία εκτέλεσης

Η απάντηση θα σας κοινοποιηθεί με πρόσφορο τρόπο το συντομότερο δυνατό.
Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης δικαιούστε να αποτανθείτε στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).