Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήλωση Προσβασιμότητας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Δήλωση Προσβασιμότητας

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο: https://civilprotection.gov.gr/ προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)», όπως ισχύει, που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://civilprotection.gov.gr/

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος https://civilprotection.gov.gr/ συνάδει πλήρως με τις προβλέψεις του Κεφ. Η' "Ψηφιακή Προσβασιμότητα" του ν. 4727/2020, τηρώντας τις αρχές προσβασιμότητας του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιμέρους αρχές της αντιληπτικότητας, της χρηστικότητας, της κατανοησιμότητας και της στιβαρότητας. 

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο 

Δεν υπάρχει μη προσβάσιμο περιεχόμενο. 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 16-1-2023.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης είναι: Πραγματική Αξιολόγηση από τον ανάδοχο σχεδιασμού και ανάπτυξης της ιστοσελίδας, βάση της κείμενης νομοθεσίας. 

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 13-2-2024.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ekdoseis@civilprotection.gr ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι.

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων είναι το ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ της ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, e-mail: ekdoseis@civilprotection.gr

Διαδικασία εκτέλεσης

Το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

ΤΜΗΜΑ 2

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου https://civilprotection.gov.gr/ μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στην μέση και δεξιά της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Το https://civilprotection.gov.gr/ συνεχίζει τις προσπάθειές του για να βελτιώνει συνεχώς την προσβασιμότητα του ιστότοπου με την πεποίθηση ότι είναι η συλλογική ηθική μας υποχρέωση να επιτρέπουμε την απρόσκοπτη, προσβάσιμη και απρόσκοπτη χρήση και για όσους από εμάς έχουν αναπηρία.