Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος https://civilprotection.gov.gr/ ανήκει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (εφεξής «Υπουργείο»). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει σε όλους (εφεξής «χρήστης/επισκέπτης»), μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα υπηρεσίες ενημέρωσης και τεχνολογικές εφαρμογές σχετικά με το Υπουργείο υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είναι κατά κανόνα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΑΚ) και όταν διατίθενται, η διάθεσή τους γίνεται με τους ειδικότερους όρους της Άδειας European Union Public Licence (https://eupl.eu/1.2/el/).

Ο χρήστης/επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη, ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Περιορισμοί χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Ο χρήστης/επισκέπτης πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του προς τους πολίτες.

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, εκτός των επίσημων νομοθετικών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που, ενδεικτικά, περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, παρουσιάσεις, video, αρχεία ήχου κ.λπ. (εφεξής «Περιεχόμενο») αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/χρήστες για κάθε σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, εξαιρούμενης της χρήσης του για εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της διεθνούς άδειας Creative Commons  (CC BY-NC-SA v.4.0) Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0. Επισημαίνεται ότι η διάθεση του περιεχομένου υπό τους παραπάνω όρους, δεν σημαίνει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε. Η άδεια αυτή δεν εκτείνεται σε οποιοδήποτε τυχόν υλικό διαδικτυακού τόπου τρίτου, καθώς αυτό το υλικό ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης κάθε τρίτου και ουδόλως σχετίζεται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Ενδέχεται ο διαδικτυακός τόπος να περιέχει επιμέρους υλικό, το οποίο ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα πνευματικά έργα τρίτων, καθώς και άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Περιορισμός ευθύνης

Το Υπουργείο, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, αληθείς και επικαιροποιημένες. Το Υπουργείο δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Επίσης, το Υπουργείο παρέχει τόσο το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ.) όσο και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο δε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο με δική του ευθύνη.

Το Υπουργείο δεν δύναται να εγγυηθεί ότι ο διαδικτυακός τόπος θα λειτουργεί χωρίς διακοπή και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εάν η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Το Υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς τον σκοπό αυτόν, ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Λαμβάνεται κάθε μέριμνα, στο πλαίσιο του δυνατού, για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου.

Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο μπορεί, επίσης, ανά πάσα στιγμή να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης των προβλημάτων του συστήματος, χωρίς το Υπουργείο να φέρει υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης προς τους χρήστες/επισκέπτες.

Γενικότερα και κατά τον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, το Υπουργείο δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη (ούτε καν από αμέλεια) για οποιεσδήποτε τυχόν απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσης, ούτε για αποκατάσταση τυχόν οποιαδήποτε ζημίας (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) του χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου, από αιτία που σχετίζεται με: τη λειτουργία ή μη του διαδικτυακού τόπου ή/και τη χρήση του και του περιεχομένου του ή/και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του, ή/και την έλλειψη διαθεσιμότητας ή τη μη έγκαιρη επικαιροποίηση του περιεχομένου του, καθώς και με τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του χρήστη/επισκέπτη του που έγιναν ως αποτέλεσμα της χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

Το Υπουργείο δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που αφορά πληροφορίες ή υλικό που παρανόμως έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ή που έχουν αναρτηθεί από μη εξουσιοδοτημένα (ή μη νόμιμα) πρόσωπα/μέσα/μηχανισμούς.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές  μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση. Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Οι τρίτοι - φορείς των διαδικτυακών τόπων και υπεύθυνοι κατά τον νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές, με χρήση της παραπομπής, με δική του ευθύνη. Το Υπουργείο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει.
 

Τροποποίηση περιεχομένου διαδικτυακού τόπου και όρων χρήσης του

Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου μονομερώς, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους το Υπουργείο αναλαμβάνει να τηρεί αναρτημένους και επικαιροποιημένους στον διαδικτυακό του τόπο. Ισχύοντες θεωρούνται πάντοτε οι όροι χρήσης, όπως εκείνοι διαμορφώθηκαν από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. O δε χρήστης/επισκέπτης εφόσον κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσεις και  τις τυχόν τροποποιήσεις. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Οι ανωτέρω όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εφαρμοστέο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής παρούσας συμφωνίας είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν καταστεί άκυρη ως αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι διατηρούνται σε ισχύ. 

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στo οποίo ανήκει ο διαδικτυακός τόπος, και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. 

Τελευταία τροποποίηση: 8/7/2024
 

Πολιτική Χρήσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης


Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει επίσημη παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και αξιοποιεί τις δυνατότητές τους, με στόχο να ενημερώνει με άμεσο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο το κοινό, τόσο για θέματα πρόληψης και προστασίας έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όσο και για τις δράσεις και το έργο του, ενθαρρύνοντας την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες.

Η διαχείριση των λογαριασμών που τηρεί το Υπουργείο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γίνεται από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου (εφεξής ο διαχειριστής), στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου πολιτικής διαχείρισης και χρήσης για λόγους που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω λογαριασμών: 
https://x.com/GSCP_GR
https://www.facebook.com/CivilProtectionGreece
https://www.instagram.com/civilprotectiongreece/ 
https://x.com/112Greece 
https://www.facebook.com/112Greece/

Οι χρήστες-μέλη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (εφεξής χρήστες-μέλη) ενθαρρύνονται να διατυπώνουν τις απόψεις τους στους λογαριασμούς του Υπουργείου, επιδεικνύοντας ωστόσο τον δέοντα σεβασμό στον τρόπο επικοινωνίας τους με το Υπουργείο, αλλά και μεταξύ τους. Οι χρήστες-μέλη οφείλουν να απέχουν από την ανάρτηση, δημοσίευση και αποστολή μηνυμάτων στους λογαριασμούς που τηρεί το Υπουργείο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:
α) Περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, υβριστικό, προσβλητικό κατά συγκεκριμένων ομάδων βάσει της εθνοτικής/φυλετικής τους προέλευσης/θρησκείας/ φύλου κλπ ή παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
β) Περιεχομένου ή άλλου υλικού που προάγει τη βία και τον ρατσισμό ή θα μπορούσε να προτρέπει σε συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει αστική ευθύνη.
γ) Περιεχομένου ή άλλου υλικού τύπου “spam” που δεν σχετίζεται με το θέμα της εκάστοτε συγκεκριμένης ανάρτησης, συνδέεται με κακόβουλες ιστοσελίδες, περιέχει ιούς ή ύποπτα αρχεία, που έχει διαφημιστικό/προωθητικό χαρακτήρα για υπηρεσίες και προϊόντα, που επαναλαμβάνεται με συστηματικό και/ή ενοχλητικό για την κοινότητα τρόπο.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας ανακοίνωσης, ο διαχειριστής δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:
α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
β) Να προβεί στον αποκλεισμό / αναφορά των χρηστών-μελών που παραβαίνουν τους ως άνω όρους.
γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και την πρόκληση οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Το Υπουργείο ουδεμία ευθύνη φέρει για σχόλια/θέσεις-απόψεις/περιεχόμενο που δεν αναρτώνται από το ίδιο, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία μπορεί αυτά να προκαλέσουν σε τρίτους. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή σχετικών σχολίων/θέσεων-απόψεων/περιεχομένου κατά τρόπο που να υπονοεί ότι αντανακλούν τις απόψεις του Υπουργείου.

Το Υπουργείο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες τυχόν παραπέμπει. Οι λογαριασμοί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου δεν διατίθενται για την προώθηση ούτε τη διαφήμιση επιχειρήσεων, ούτε γενικότερα για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.

Επίσης, οι πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες, στις οποίες παραπέμπει το Υπουργείο μέσω συνδέσμων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που το ίδιο τηρεί και οι απόψεις/σχόλια που διατυπώνονται σε αυτές έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις του Υπουργείου. Ο διαχειριστής προβαίνει μεν, με την εύλογη επιμέλεια και προσοχή, σε δημοσιεύσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εντούτοις δεν εγγυάται ούτε την αξιοπιστία, ούτε την ακρίβεια, ούτε την πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση, ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπει (“shared pages & links”).

Η αναδημοσίευση περιεχομένου που αναρτά το Υπουργείο στους λογαριασμούς που τηρεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (μέσω διαδικασιών share/embed) σε τρίτες ή προσωπικές ιστοσελίδες τελεί υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί κατά τρόπο που αντιβαίνει στους σκοπούς δημοσίευσής του.

Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δημοσιεύονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των σελίδων αυτών και πάντοτε σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το Υπουργείο δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για άλλους σκοπούς.

Η ενημέρωση και παρακολούθηση των λογαριασμών του Υπουργείου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την επιχειρησιακή απόκριση, τυχόν συμβάντα θα πρέπει να αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 ή στους αριθμούς έκτακτης ανάγκης του Πυροσβεστικού Σώματος - 199, της Ελληνικής Αστυνομίας - 100, του ΕΚΑΒ – 166 κλπ.

Μηνύματα, σχόλια και αναφορές διαβάζονται από τον διαχειριστή και προσωπικές απαντήσεις είναι δυνατόν να δοθούν, κατά περίπτωση. Το Υπουργείο δεν είναι, εντούτοις, υποχρεωμένο να απαντά σε κάθε ένα εξ αυτών.

Το Υπουργείο διατηρεί, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να μεταβάλλει την παρούσα πολιτική χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου αυτή να συνάδει πάντοτε προς τους σκοπούς της παρουσίας του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Οι όροι χρήσης των αντίστοιχων επιγραμμικών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ισχύουν παράλληλα με την παρούσα πολιτική. 

Τελευταία τροποποίηση: 8/7/2024