Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Μοιράσου το
Διαβάστε την Ανακοίνωση σε pdf

-O-

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 28 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 105).

β. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 161).

γ. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Την ανάγκη για πλήρωση των θέσεων Μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας, όπως ενδεικτικά της Ακαδημίας Αθηνών, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, με εξειδικευμένη γνώση σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων, με επιλογή, ως Μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (εφεξής Ε.Σ.Π.), το οποίο αποτελεί το κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση, την υιοθέτηση και αξιολόγηση των δράσεων πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 28 του ως άνω ν. 4936/2022 (Α’ 105), τριετούς θητείας και χωρίς αμοιβή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν α) υπογεγραμμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας) και β) βιογραφικό σημείωμα.

Η υποβολή των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά, με αποστολή τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «info@civilprotection.gr», κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 έως και Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 με αναγραφή στο πεδίο «Θέμα» την ένδειξη «Αίτηση για Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιλέγει εκ των αιτούντων τα τέσσερα (4) Μέλη του Ε.Σ.Π. που θα εκπροσωπήσουν την ακαδημαϊκή κοινότητα, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 28 του ως άνω ν. 4936/2022 (Α’ 105), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη προηγούμενη εμπειρία ή αντίστοιχη επιστημονική κατάρτιση σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και προηγούμενη συμμετοχή σε αντίστοιχες θέσεις.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στο διαδικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Μέλους του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή