Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμός
Διακήρυξη 03_2023 για προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος.
Πρόσκληση
Πρόσκληση σε προκαταρκτική διαβούλευση 393_2023
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 20/2022 Διακήρυξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός: 178749)
Διαγωνισμός
Επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για προμήθεια Ορειβατικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διάσωσης σε υδάτινο περιβάλλον για το ΠΣ
Διαγωνισμός
Διακήρυξη 20/2022 για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (υποδοχή και διαχείριση) όλων των μορφών επικοινωνίας προς τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 για τη ΓΓΠΠ
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 15/2022 Διακήρυξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Διαγωνισμός
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Διαγωνισμός
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για προμήθεια: Αμφίβιων Μονοκινητήριων (Turboprop) Αεροσκαφών (ΑΜΑ) Σταθερής Πτέρυγας
Διαγωνισμός
Διαγωνισμός για προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για αυτοκίνητα ΓΓΠΠ/ΠΣ
Διαγωνισμός
Χρηματοδοτική μίσθωση δώδεκα καινούργιων αμεταχείριστων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Διαγωνισμός
Διακήρυξη 15/2022 – ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια ΦΑΡΟΣ & ΑΤΛΑΣ, που στεγάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων & Αντιμετώπισης Κινδύνων, για το διάστημα 1.1.2023 έως 31.12.2023
Προκήρυξη
Παράταση προκαταρκτικής προθεσμίας για διαβούλευση οχημάτων ΠΣ 2-11-2022