Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Πρόσκληση
«Παράταση καταληκτικής προθεσμίας για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση με Μοναδικό Κωδικό 2023DIAB27024 (29.08.2023)».
Διαγωνισμός
Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων διαφόρων τύπων οχημάτων της ΓΓΠΠ / ΠΣ για το έτος 2024
Πρόσκληση
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων
Πρόσκληση
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση έργων «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, περιφερειακά-τοπικά κέντρα πολιτικής προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς»
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ 09/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος
Πρόσκληση
Πρόσκληση συμμετοχής σε προκαταρκτική διαβούλευση για το έργο «Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης - παράταση»
Πρόσκληση
Πρόσκληση συμμετοχής σε προκαταρκτική διαβούλευση για το έργο «Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης.
Διαγωνισμός
«Μετάθεση ημερομηνιών της υπ’ αριθ. 15/2023 Διακήρυξης Γ.Γ.Π.Π./Π.Σ, λόγω διακοπής λειτουργίας -αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
Διαγωνισμός
Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών της υπ’ αριθ. 10/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
Διαγωνισμός για τη προμήθεια με αγορά 240.000 λίτρων αφρογόνου υγρού πολλαπλών χρήσεων και 400.000 λίτρων αφρογόνου υγρού κατηγορίας Α για τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της Συμφωνίας πλαίσιο
Διαγωνισμός
Διακήρυξη «Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μέσων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» - Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Διαγωνισμός
Διακήρυξη «Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μέσων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» - Διευκρινήσεις