Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Πρόσκληση
Πρόσκληση συμμετοχής σε προκαταρκτική διαβούλευση για το έργο «αγορά δέκα (10) ελικοπτέρων βαρέως φορτίου
Διαγωνισμός
Διακήρυξη «Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μέσων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» - Διευκρινήσεις και τροποποίηση της διακήρυξης.
Διαγωνισμός
Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας προς σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για την ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου και συντήρησης οκτώ χιλιάδων (8.000) αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώματος (ετήσια) και οκτακοσίων (800) αναπνευστικών συσκευών
Διαγωνισμός
«Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 15/2023 Διακήρυξης Γ.Γ.Π.Π./Π.Σ.».
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 10/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
Απόφαση τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης - Διαγωνισμός για την «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα»(ΑΔΑΜ: 23PROC012712873)
Διαγωνισμός
Πρόσκληση για ανάπλαση μνημείου πεσόντων στο Δήμο Νοτίου Πηλίου
Διαγωνισμός
Hλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας προς σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4412/2016, για τη προμήθεια με αγορά υψηλών και ειδικών υποδημάτων.
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 10/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος
Πρόσκληση
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύμβαση του έργου «Ανάπλαση Μνημείου Πεσόντων Π.Α. και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στο Λαυκό Δήμου Νοτίου Πηλίου»
Διαγωνισμός
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες» - Διευκρινήσεις , "Public tender for the “Mobile administration & on-site control centers in the 13 Regions” - Clarifications
Πρόσκληση
«Πρόσκληση συμμετοχής σε προκαταρκτική διαβούλευση για το έργο «UAV Drones για εναέρια επιτήρηση.»», “Call for participation in a preliminary consultation for the project “UAV Drones for air surveillance.””