Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Προκήρυξη
Παροχή διευκρινίσεων, τροποποίηση και παράταση προθεσμιών της υπ’ αριθ. 21/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Προκήρυξη
«Παροχή διευκρινίσεων και παράταση προθεσμιών της υπ’ αριθ. 22/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»
Πρόσκληση
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης στους χώρους των κτιρίων ΦΑΡΟΣ και ΑΤΛΑΣ που στεγάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων στην Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι.
Διαγωνισμός
Τροποποίηση του τμήματος 6 της Διακήρυξης «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»”
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
Διαγωνισμός
Διακήρυξη για τη δράση 2.5 «Προμήθεια Μετεωρολογικών Σταθμών για την Έγκαιρη Προειδοποίηση Φυσικών Καταστροφών» του εθνικού προγράμματος Πολιτικής Προστασίας "ΑΙΓΙΣ" με χρηματοδότηση από το ΤΑΑ
Διαγωνισμός
“ Τροποποιήσεις για την «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»” “Modifications for the
Διαγωνισμός
“Τροποποίηση της Διακήρυξης για την  «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος» ​​​​​​​“Modification of the Tender “Supply of Personal Protective Equipment and personal equipment of Fire Brigade personn
Διαγωνισμός
“Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τα ««Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης»” ​​​​​​​“Modification of final submission date for the Public tender “Fire detection and fire extinguishing systems”
Διαγωνισμός
“Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τα «Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα»” - “Modification of final submission date for the Public tender “Fire-fighting vehicles and other means for the
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
Διαγωνισμός
Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για τη προμήθεια με αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού