Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεθνείς Οργανισμοί

ΟΗΕ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  (UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION)

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) στοχεύει στη δημιουργία Κοινοτήτων ικανών να αντιμετωπίζουν τις καταστροφές προωθώντας τη σημασία της μείωσης των καταστροφών ως συστατικό στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης. Μέσα από δράσεις και προγράμματα επιδιώκεται να δημιουργηθεί μια «Κουλτούρα Πρόληψης».


Η διεθνής στρατηγική η οποία προωθεί τον παραπάνω στόχο, βασίζεται στη συνεργασία ενός ευρέος φάσματος δρώντων που όλοι έχουν έναν σημαντικό ρόλο να παίξουν στην προσπάθεια των Κοινοτήτων και των Κρατών να μειώσουν τον κίνδυνο των καταστροφών. Στους δρώντες που συμμετέχουν περιλαμβάνονται Κυβερνήσεις, υπέρ-Εθνικοί και Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιστημονικοί και Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί καθώς και ο Ιδιωτικός Τομέας.

Ως μείωση του κινδύνου των καταστροφών (disaster risk reduction – DRR), σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του UNDRR, νοείται «το εννοιολογικό πλαίσιο στοιχείων που εξετάζονται με σκοπό την ελαχιστοποίηση της τρωτότητας και των κινδύνων καταστροφών σε όλα τα τμήματα μίας κοινωνίας, έτσι ώστε να αποφευχθούν (πρόληψη) ή να περιορισθούν (μετριασμός επιπτώσεων και ετοιμότητα) οι επιπτώσεις των καταστροφών και να διευκολυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη».

Το UNDRR στηρίζει μέσω της Γραμματείας του τα κράτη και τις κοινότητες, για μια πιο συστηματική και συγκροτημένη διεθνή προσπάθεια μείωσης του κινδύνου των καταστροφών.

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (UNDRR):
http://www.undrr.org


ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ SENDAI (SENDAI FRAMEWORK FOR ACTION)

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη Μείωση των Καταστροφών στην πόλη Hyogo της Ιαπωνίας το 2005,  διαμορφώθηκε και υιοθετήθηκε το Πλαίσιο Δράσης του Hyogo το οποίο υιοθετήθηκε από 168 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το Σχέδιο Δράσης είχε δεκαετή ορίζοντα εφαρμογής (2005 – 2015). Σκοπός του ήταν η ουσιαστική μείωση των απωλειών από καταστροφές, τόσο σε ανθρώπινες ζωές, όσο και στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο των Κοινοτήτων και των Κρατών.

Το 2015 έλαβε χώρα στην πόλη Sendai της Ιαπωνίας η τρίτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών. Στη Διάσκεψη υιοθετήθηκε το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη μείωση των καταστροφών, με την επίσημη ονομασία «Πλαίσιο Δράσης του Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 2015 - 2030» (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030), το οποίο αντικατέστησε το Πλαίσιο Δράσης του Hyogo.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως ορισμένο σημείο επαφής για την προώθηση του Πλαισίου Sendai, παρακολουθεί τη Διεθνή Στρατηγική για τη Μείωση του Κινδύνου των Καταστροφών στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ιδίως όσον αφορά τις προσπάθειες στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο (περιφερειακό επίπεδο – regional level), το ζήτημα της συντονισμένης δράσης των Εθνικών Πλατφορμών και των Εθνικών Σημείων Επαφής έχει οδηγήσει στη δημιουργία του «Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μείωση του Κινδύνου των Καταστροφών (EFDRR)». Το συγκεκριμένο σχήμα αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο για την ανταλλαγή πληροφόρησης και τεχνογνωσίας και το συντονισμό των προσπαθειών με στόχο την αποτελεσματική δράση για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την εφαρμογή της Διεθνούς Στρατηγικής στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το Πλαίσιο Δράσης του Sendai βασίζεται κατ' αρχάς στο προϋφιστάμενο Πλαίσιο του Hyogo και στην εμπειρία από την εφαρμογή του, πλην όμως καινοτομεί ή/και αναπτύσσει περαιτέρω συγκεκριμένους άξονές του σε αρκετά σημεία.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, επιδιώκεται η στρατηγική διασύνδεση των παγκόσμιων πολιτικών μείωσης του κινδύνου των καταστροφών με τις πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Το νέο Πλαίσιο αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των πολιτικών αυτών και στη συμβολή κάθε μίας στην υλοποίηση των άλλων.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, όπως ορίζει η παράγραφος 16 του Πλαισίου, είναι: «Η ουσιαστική μείωση του κινδύνου καταστροφών και των απωλειών σε ζωές, σε μέσα διαβίωσης και στην υγεία και στον οικονομικό, φυσικό, κοινωνικό,  πολιτιστικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο των ατόμων, των επιχειρήσεων, των κοινοτήτων και των κρατών».

Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος τίθεται, στην παράγραφο 17, ο εξής σκοπός: «Η πρόληψη δημιουργίας νέων κινδύνων και η μείωση των υφισταμένων, μέσω της εφαρμογής συνεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικών, δομικών, νομικών, κοινωνικών, υγειονομικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, πολιτικών και θεσμικών μέτρων, τα οποία προλαμβάνουν και μειώνουν την έκθεση στον κίνδυνο, καθώς και την τρωτότητα έναντι των καταστροφών, αυξάνουν τα επίπεδα ετοιμότητας για αντιμετώπιση και αποκατάσταση και ως εκ τούτου, ενισχύουν την ανθεκτικότητα».

Οι άξονες προτεραιότητας του Πλαισίου Sendai είναι τέσσερις:

 1. Κατανόηση του κινδύνου καταστροφών.
 2. Ενίσχυση της διακυβέρνησης στον τομέα του κινδύνου καταστροφών, προκειμένου να επιτευχθεί διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.
 3. Πραγματοποίηση επενδύσεων στη μείωση του κινδύνου καταστροφών για την επίτευξη ανθεκτικότητας.
 4. Ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι των καταστροφών, προς τον σκοπό αποτελεσματικότερης αντιμετώπισής τους και εφαρμογής της αρχής «Build back better» κατά τις φάσεις αποκατάστασης και ανασυγκρότησης.

Για την εφαρμογή του Πλαισίου προβλέπεται σειρά ενεργειών και δράσεων σε επίπεδο ΟΗΕ και λοιπών διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και κρατών. Οι ενέργειες σχετίζονται τόσο με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των άλλων διασυνδεδεμένων στρατηγικών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα συνεκτικό διεθνές πλαίσιο ανάπτυξης, όσο και πιο συγκεκριμένα -με την επιμέρους εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Πλαισίου, εκ των οποίων από τις σημαντικότερες είναι η περαιτέρω επεξεργασία των στόχων και δεικτών και η δημιουργία του νέου συστήματος παρακολούθησης της προόδου στην επίτευξη του Πλαισίου.

Ιδίως τα κράτη πρέπει να αναλάβουν δράσεις, όπως σχεδιασμό εθνικών συντονιστικών μηχανισμών για την εφαρμογή του Πλαισίου Δράσης, εκπόνηση βασικών εθνικών αξιολογήσεων κινδύνου καταστροφών, δημοσίευση και επικαιροποίηση περιλήψεων του εθνικού προγράμματος μείωσης του κινδύνου των καταστροφών, προώθηση στρατηγικών μείωσης του κινδύνου των καταστροφών και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και διασύνδεσή τους.

Ανάλογες δράσεις προβλέπονται και για περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς.


ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ SENDAI

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Πλαισίου Δράσης του Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 2015 -2030, είναι η θέσπιση μετρήσιμων στόχων για την επίτευξή του. Για το σκοπό αυτό, προωθείται σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο η τήρηση βάσεων δεδομένων απωλειών και ζημιών συνεπεία καταστροφών, ως απαραίτητο στοιχείο για τη μέτρηση της επίτευξης των στόχων. Όσον αφορά στο παγκόσμιο επίπεδο, η τήρηση δεδομένων προωθείται από τον ΟΗΕ, ο οποίος συνέστησε ad hoc Ανοιχτή Διακυβερνητική Ομάδα Εργασίας εμπειρογνωμόνων για τους δείκτες και την ορολογία για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών (OIEWG) με αντικείμενο την εκπόνηση δεικτών μέτρησης των στόχων του Πλαισίου Δράσης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας. Η Ομάδα Εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της το 2016, εκπονώντας δείκτες μέτρησης και καταγράφοντας τα απαραίτητα δεδομένα ζημιών και απωλειών που θα πρέπει να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο.

Αναλυτικά, για τη μέτρηση της προόδου ως προς την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού τίθενται, στην παράγραφο 18 όπου καθορίζονται και οι βασικές παράμετροι, επτά στόχοι σε διεθνές επίπεδο με ορίζοντα υλοποίησης το 2030:

 1. Μείωση της θνησιμότητας συνεπεία καταστροφών.
 2. Μείωση του αριθμού των πληγέντων ατόμων.
 3. Μείωση των άμεσων οικονομικών απωλειών εξαιτίας καταστροφών σε σχέση με το παγκόσμιο ΑΕΠ.
 4. Μείωση των ζημιών σε υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς και της διακοπής παροχής βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών και σχολικών εγκαταστάσεων, συνεπεία καταστροφών.
 5. Αύξηση του αριθμού των κρατών που διαθέτουν εθνικές και τοπικές στρατηγικές μείωσης του κινδύνου καταστροφών.
 6. Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω επαρκούς και βιώσιμης στήριξής τους.
 7. Αύξηση της διαθεσιμότητας, καθώς και της πρόσβασης των πολιτών σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πολλαπλούς κινδύνους και σε πληροφορίες και αξιολογήσεις κινδύνων καταστροφών.


Πιο συγκεκριμένα, η πρόοδος υλοποίησης των επτά στόχων του Πλαισίου Sendai σε παγκόσμιο επίπεδο θα μετρηθεί μέσω των 38 εξειδικευμένων δεικτών οι οποίοι έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με την Έκθεση της Ομάδας Εργασίας. Οι σχετικές αναφορές προόδου της κάθε χώρας θα πραγματοποιηθούν μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης του Πλαισίου Sendai, το οποίο ενεργοποιήθηκε περί τα τέλη Μαρτίου του 2018 και θα συνιστά μια διαδικτυακή πλατφόρμα καταχώρησης στατιστικών πληροφοριών για κάθε κράτος - μέλος.

Εντός του 2021, συστάθηκε Διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τη στατιστική στο πεδίο των καταστροφών (Inter-Agency and Expert Group [IAEG] on Disaster-related statistics), στο πλαίσιο δημιουργίας ενός επίσημου μηχανισμού, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αναφορικά με τη στατιστική στο πεδίο των καταστροφών, εγκαθιδρύοντας συναφώς ένα δίκτυο συνεργασίας εμπειρογνωμόνων.

Πλαίσιο Δράσης του Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 2015 - 2030
http://www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf


ΔΡΑΣΕΙΣ:

Στις 24-26 Νοεμβρίου 2021, έλαβαν χώρα στην Πορτογαλία οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (EFDRR) του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών (UNDRR). Στις τοποθετήσεις του, o τότε Υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης υπογράμμισε την ανάγκη για μια ολιστική, άμεση και συντονισμένη παγκόσμια δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή του «Prevention Pledge: #Preventionsaveslives», μέσω του οποίου οι 26 συμμετέχουσες χώρες αναγνωρίζουν τον απειλητικό ρυθμό αύξησης των καταστροφών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, δεσμεύονται να θέσουν ως προτεραιότητά τους την Πρόληψη και την Ανθεκτικότητα και αναλαμβάνουν να επιταχύνουν την εφαρμογή του Πλαισίου Δράσης Sendai, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη EFDRR 2021-2030.

Στις 21 Οκτωβρίου 2022, στα πλαίσια της ενδιάμεσης αξιολόγησης αναφορικά με την υλοποίηση του Πλαισίου Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 2015-2030, καθώς και της υλοποίησης του συναφούς Οδικού Χάρτη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (EFDRR Roadmap 2021-2030), ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα οι εργασίες του περιφερειακού Ανοιχτού Διαλόγου, υπό τον γενικό τίτλο «Inclusive and Collaborative Systems for Heat and Wildfire Risks Governance». Οι θεματικές περιελάμβαναν Υπουργική Στρογγυλή Τράπεζα και επιμέρους συναντήσεις εμπειρογνωμόνων. Η συνάντηση αποτέλεσε προϊόν συνδιοργάνωσης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μείωση Κινδύνου Καταστροφών του Οργανισμού, με συμμετοχή υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών από πολλές χώρες της περιοχής και συγκεκριμένα, από Αίγυπτο, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, Λίβανο, Μαυροβούνιο, Παλαιστίνη και Ρουμανία, ενώ εκπροσωπήθηκαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ένωση για τη Μεσόγειο.

Στις 9 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε, από κοινού με τα ΗΕ και την κυβέρνηση του Πακιστάν, Διεθνής Διάσκεψη για την Κλιματική Ανθεκτικότητα του Πακιστάν στη Γενεύη. Ο τότε Υπουργός Κλιματικής κρίσης και πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Στυλιανίδης συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά την παρέμβαση του τόνισε την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας ενόψει Κλιματικής Κρίσης, καθώς και οικοδόμησης ανθεκτικότητας, δηλώνοντας παράλληλα τη δέσμευση για παροχή βοήθειας τόσο διμερώς όσο και μέσω ΕΕ.

Στις 18-19 Μαΐου 2023 στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε  Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου ΓΣΗΕ για την Ενδιάμεση Επισκόπηση του Πλαισίου Sendai για την Μείωση Κινδύνου Καταστροφών, κατά την οποία την Ελλάδα εκπροσώπησε ο τότε Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Στυλιανίδης. Η Συνάντηση έλαβε τη μορφή Ολομέλειας, κατά την πρώτη ημέρα, κατά την οποία τα  κράτη μέλη του ΟΗΕ αναφέρθηκαν στην πρόοδο εφαρμογής του Πλαισίου Sendai σε εθνικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας τυχόν συνεχιζόμενες προκλήσεις και προβαίνοντας σε συναφείς δεσμεύσεις για το μέλλον. Κατά τη δεύτερη ημέρα, έλαβαν χώρα τέσσερα πάνελ ομάδων ενδιαφερομένων, τα οποία επικεντρώθηκαν αντίστοιχα σε ζητήματα: α) μετάβασης από τη διαχείριση καταστροφών στη διαχείριση κινδύνων, β) επενδύσεων, γ) διασύνδεσης της μείωσης κινδύνου καταστροφών με την Ατζέντα 2030 και δ) επίδρασης της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση του κινδύνου καταστροφών. Κατά την Ολομέλεια, υιοθετήθηκε ομόφωνα η Πολιτική Διακήρυξη, στην οποία ορίζονται τέσσερις τομείς προτεραιότητας, ήτοι η καλύτερη κατανόηση του κινδύνου καταστροφών, η ενίσχυση της διαχείρισής του, οι επενδύσεις με στόχο την ανθεκτικότητα και η βελτίωση της ετοιμότητας για αποτελεσματική ανταπόκριση στις καταστροφές και ανάκαμψη.

ΝΑΤΟ

Στο πλαίσιο του πολιτικού πυλώνα του ΝΑΤΟ λειτουργεί η Επιτροπή Ανθεκτικότητας της Συμμαχίας (Resilience Committee), στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη της Συμμαχίας. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν επίσης και οι χώρες – εταίροι της Συμμαχίας (Euro Atlantic Partnership Countries -EAPC).


Η Επιτροπή Ανθεκτικότητας υπάγεται στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ ενώ, πέραν του υφιστάμενου επιπέδου εκπροσώπησης των  κρατών μελών σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσωπειών, έχει δημιουργηθεί ένα νέο επίπεδο εκπροσώπησης υπό την ονομασία «Υψηλόβαθμοι Εθνικοί Αντιπρόσωποι» (Senior National Representatives).

Η Επιτροπή Ανθεκτικότητας παρέχει κατευθύνσεις σε θέματα πολιτικής και σχεδιασμού για την περίπτωση εκτάκτων αναγκών και συντονίζει επίσης ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών έργων της Συμμαχίας μέσω των παραπάνω υποεπιτροπών της, καθώς και των ομάδων εργασίας (working groups) που συστήνονται για διάφορα επιμέρους θέματα.

Στην Ελλάδα, αρμόδιος φορέας για τον συντονισμό των διαδικασιών και ενεργειών όλων των εμπλεκομένων που παρακολουθεί τη δραστηριότητα των ως άνω Επιτροπών είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓEEΘΑ), μέσω της Διεύθυνσης Α6 (Δ/νση Πολιτικής Ετοιμότητας), ενώ η ΓΓΠΠ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας (Civil Protection  Group - CPG) μέσω των ορισμένων εθνικών αντιπροσώπων, συνεργαζόμενη στενά με τα άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού πολιτικών εκτάκτων αναγκών έχουν αναπτυχθεί οι επτά βασικές απαιτήσεις (seven baseline requirements), επί των οποίων γίνεται κάθε έτος αξιολόγηση των Συμμάχων του ΝΑΤΟ. Στην αξιολόγηση συμμετέχει σε περιορισμένο βαθμό και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Οι επτά βασικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Διασφάλιση της συνέχειας της διακυβέρνησης και των κρίσιμων κυβερνητικών υποδομών
 2. Ανθεκτικότητα ως προς τον ενεργειακό εφοδιασμό
 3. Ικανότητα επιτυχούς διαχείρισης μη ελεγχόμενων μετακινήσεων πληθυσμού
 4. Ανθεκτικότητα διατροφικών και υδάτινων πόρων
 5. Ικανότητα διαχείρισης μαζικών απωλειών
 6. Ανθεκτικά συστήματα επικοινωνιών
 7. Ανθεκτικά συστήματα μεταφορών

Υπό την Επιτροπή Ανθεκτικότητας λειτουργεί επίσης το Euro Atlantic Disaster Response Coordination Center (EADRCC), που αποτελεί  τον  μηχανισμό του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση τόσο φυσικών, όσο και  τεχνολογικών καταστροφών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του EADRCC λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και συνεργάζεται με τα σημεία επαφής των χωρών μελών της Συμμαχίας.

NATO: www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
EADRCC: www.nato.int/eadrcc/index.html


https://civilprotection.gov.gr/diethnis-synergasia/diethneis-organismoi