Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΓΕΝΙΚΑ

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (ΥΚΚΠΠ) συστάθηκε στις 9-11-2021 (ΠΔ 70/9-11-2021), στη βάση της αναγνώρισης της καθοριστικής διασύνδεσης των δύο πεδίων

Η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του ΥΚΚΠΠ προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς Πολιτικής Προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη χώρα. (Ν.4662/2020)

Ένα εκ των πεδίων δράσης του συσταθέντος βάσει του Ν. 4662/2020 Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κινδύνων αποτελεί η συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς μηχανισμούς και συστήματα Πολιτικής Προστασίας.

Σήμερα, η  ΓΓΠΠ συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων Εθνικών Αρχών Πολιτικής Προστασίας και αποτελεί μέρος του «δυνητικού πυρήνα» του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, γεγονός που αποτυπώνεται στις εξαιρετικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ανακοίνωση για προτάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) ενημερώνει τους φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν από την Υπηρεσία επιστολή υποστήριξης προκειμένου να υποβάλουν πρόταση για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, ότι το σχετικό αίτημα θα πρέπει αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση internationalrelations@civilprotection.gr τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της πρότασης. 

Προκειμένου να εξεταστεί από τη ΓΓΠΠ, το αίτημα είναι απαραίτητο να εμπεριέχει την περιγραφή του προγράμματος, καθώς και την προστιθέμενη αξία για τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση έγκρισης μιας υποβληθείσας πρότασης που συνοδεύεται από επιστολή υποστήριξης από τη ΓΓΠΠ, ο έχων υποβάλει αρμόδιος φορέας παρακαλείται να ενημερώνει σχετικά τη ΓΓΠΠ για την εν λόγω εξέλιξη στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.