Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Πολιτική Προστασία (Civil Protection) αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών έναντι των κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές καταστροφές και στοχεύουν στη μείωση των συνεπειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και πέραν αυτού, συμπληρωματικά με τις εθνικές πολιτικές (αρχή της επικουρικότητας, Subsidiarity).

Ιστορικά οι δράσεις της Επιτροπής για την πολιτική προστασία ξεκινούν το 1985 με την ίδρυση της υπηρεσιακής μονάδας Πολιτικής Προστασίας υπό τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Το 1987 θεσπίστηκε το Μόνιμο Δίκτυο των Εθνικών Αντιπροσώπων (Permanent Network of National Correspondents-PNNC) με ψήφισμα του Συμβουλίου για την προώθηση της συνεργασίας των κρατών μελών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. Το δίκτυο απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπηρεσιών των εθνικών διοικήσεων που ασχολούνται µε θέματα πολιτικής προστασίας και λειτουργεί ως όργανο ανταλλαγής πληροφοριών και εξέτασης διαφόρων πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής προστασίας.3

Το 1997 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το πρώτο πρόγραμμα δράσεων για την πολιτική προστασία (1998 - 1999). Το πρώτο αυτό πρόγραμμα δράσεων ακολούθησε ένα δεύτερο και πιο εκτεταμένο 5ετές πρόγραμμα (2000 - 2004), το οποίο παρατάθηκε ως το τέλος του 2006.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο ορισμού της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009-2014 και από τον Φεβρουάριο του 2010: Η Πολιτική Προστασία μεταφέρεται στη Γενική Δ/νση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG Humanitarian Aid – ECHO), η οποία πλέον αναφέρεται ως “Ευρωπαϊκη Πολιτική Προστασία και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας”.

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σημαντική πρωτοβουλία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε η καθιέρωση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης που θεσπίστηκε το 2001. Για την εφαρμογή του Μηχανισμού η Επιτροπή συνεπικουρείται από επιτροπή εκπροσώπων των κρατών μελών (Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας-Civil Protection Committee).

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Εθνική Εκπροσώπηση

Η ΓΓΠΠ εκπροσωπεί τη χώρα στην Ε.Ε. για θέματα Πολιτικής Προστασίας και για το λόγο αυτό συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. “Πολιτική Προστασία”, καθώς και με εκπροσώπους της στο Μόνιμο Δίκτυο των Εθνικών Αντιπροσώπων στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας (Civil Protection Committee) όσο και σε επιτροπές που έχουν ως σκοπό τη στήριξη του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συνθήκη της Λισσαβόνας

Η συνθήκη της Λισσαβόνας δημιουργεί νέους τομείς αρμοδιοτήτων στους οποίους μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον τομέα της πολιτικής προστασίας οι νέες αρμοδιότητες είναι υποστηρικτικού χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, η συνθήκη της Λισσαβόνας επιδιώκει να βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Έτσι, το άρθρο 196 της Συνθήκης δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να λαμβάνει μέτρα όσον αφορά στην:

 • πρόληψη κινδύνων
 • προετοιμασία των φορέων πολιτικής προστασίας
 • επέμβαση σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών
 • επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών προστασίας
 • συνοχή των δράσεων που αναλαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο

Στο άρθρο 222 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. προβλέπεται η «ρήτρα αλληλεγγύης». Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση και τα κράτη μέλη δρουν από κοινού σε πνεύμα αλληλεγγύης, όταν κάποιο κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή αντιμετωπίζει φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Στην περίπτωση αυτή, μετά από αίτημα των πολιτικών αρχών του πληττόμενου κράτους μέλους, η Ένωση κινητοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει, ακόμα και τα στρατιωτικά που διατίθενται από τα κράτη μέλη.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (DG ECHO)

Όποτε υπάρχει καταστροφή ή ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Ε.Ε. παρέχει βοήθεια στις πληγείσες χώρες, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας: ανθρωπισμός, αμεροληψία, ουδετερότητα και ανεξαρτησία.

Η ανθρωπιστική δράση της Ε.Ε. ενσωματώνει επίσης την αρχή της αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ορίζει ότι η Ε.Ε. θα παρέχει βοήθεια, ανακούφιση και προστασία στα θύματα φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προς τον σκοπό αυτό (Συνθήκη της Λισαβόνας, άρθρα 196 και 214).

Η πολιτική προστασία και η ανθρωπιστική βοήθεια είναι συμπληρωματικές. Στην περίπτωση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO) από κοινού με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παγκόσμιους χορηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Όσον αφορά την πολιτική προστασία, η Ε.Ε. αναλαμβάνει υποστηρικτικό ρόλο, συντονίζοντας τις εθελοντικές συνεισφορές σε είδος βοήθειας από χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/echo/index_en

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίας και παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις μεγάλων έκτακτων αναγκών εντός και εκτός της Ένωσης. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε με την Απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 περί κοινοτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας (2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ).

Τα επόμενα χρόνια η αρχική απόφαση τροποποιήθηκε διαδοχικά με την απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2007 περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (αναδιατύπωση) (2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ) και την απόφαση 1313/2013/ΕU 17ης Δεκεμβρίου 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για έναν Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (Union Civil Protection Mechanism).

Ο Μηχανισμός μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών και τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης, κατά την ειρηνική περίοδο.

Κάθε χώρα που πλήττεται από μεγάλες καταστροφές μπορεί να ζητήσει βοήθεια, καθώς και την κινητοποίηση επιχειρησιακών μέσων που έχουν εθελοντικά παρασχεθεί στην ΕΕ από τις χώρες του Μηχανισμού. Στον Μηχανισμό συμμετέχουν σήμερα 33 χώρες: τα 27 Κράτη Μέλη της Ένωσης, η Ισλανδία και η Νορβηγία από τις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), καθώς και το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία και η Τουρκία.

Η Γ.Γ.Π.Π. συμμετέχει ενεργά στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και συνδέεται μέσω της ειδικής διαβαθμισμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας «CECIS» με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/). Σημειώνεται ότι η Χώρα μας συμμετέχει με προσφορά μονάδων Πολιτικής Προστασίας (όπως ομάδες έρευνας και διάσωσης, μονάδες αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, Ιατρικές μονάδες κλπ), καθώς και με εμπειρογνώμονες, ενώ συμμετέχει και σε ασκήσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

RESCUE – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ RESCUE

To rescEU θεσπίστηκε με τo άρθρο 12 της Απόφασης (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τέθηκε σε ισχύ στις 21-3-2019, τροποποιώντας την Απόφαση (ΕΕ) 1313/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου περί Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης. Αποτελεί κοινή δεξαμενή μέσων της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστροφών ως λύση ύστατης ανάγκης. Τα μέσα αυτά θα αποκτώνται με αγορά, μίσθωση ή μακροχρόνια μίσθωση (leasing) από τα ενδιαφερόμενα κράτη - μέλη με συγχρηματοδότηση που μπορεί να ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους από την ΕΕ. Εντάσσονται σ’ αυτό από τα κράτη - μέλη «μονάδες» (modules) και όχι μεμονωμένα μέσα. Τα μέσα του rescEU μπορούν να χρησιμοποιούνται για εθνικούς σκοπούς, μόνο όταν δεν χρησιμοποιούνται ή δεν είναι απαραίτητα για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης.

Το μεταβατικό rescEU (άρθρο 35 της ως άνω Απόφασης) με ισχύ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025, θεσπίστηκε λόγω αδυναμίας εύρεσης στο άμεσο μέλλον εναέριων μέσων πυρόσβεσης στην αγορά. Σε ότι αφορά τους κανόνες λειτουργίας του μεταβατικού rescEU: τα κράτη - μέλη μπορούν να προσφέρουν στο μεταβατικό rescEU εθνικά μέσα που διαθέτουν για διάστημα από 1 έως 3 χρόνια, ως προσωρινή λύση και μέχρι να τεθεί σε κανονική λειτουργία το rescEU. Για τα εθνικά μέσα που εντάσσονται στο μεταβατικό rescEU προβλέπεται συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σε ποσοστό 75% του κόστους που είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους.

Ενημερωτικό υλικό για το rescEU μπορείτε να αναζητήσετε παρακάτω:

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (EU MODULES):

rescEU - Aerial forest firefighting capacities using airplanes

 • Aerial Forest Fire Fighting module using Airplanes. EU GR-AFFP 1 (Hellenic Air Force)

ECPP - European Civil Protection Pool

 • Ground Forest Fire Fighting – Athens. EU GR-GFFF 1-ATH (Fire Corps)

Modules - TASTs

 • Advanced medical post. EU GR AMP 1 (National Emergency Health Care Unit)
 • Chemical, Biological, Radiological & Nuclear Detection & Sampling. GR-CBRNDET 1 (Greek Atomic Energy Commission)
 • Ground Forest Fire Fighting – Thessaloniki. EU GR-GFFF 2. THESS (Fire Corps)
 • Ground Forest Fire Fighting module with Vehicles. EU GR-GFFV 1-ATH (Fire Corps)
 • Medical Aerial Evacuation of Disaster Victims. EU GR MEVAC 1 (National Emergency Health Care Unit and Hellenic Air Force)
 • Medium Urban Search and Rescue - Athens. EU GR-MUSAR 1 (Fire Corps, National Emergency Health Care Unit)
 • Medium Urban Search and Rescue – Thessaloniki. EU GR-MUSAR 2 (Fire Corps, National Emergency Health Care Unit)

Οι Ελληνικές Ομάδες/Μονάδες συμμετέχουν σε ασκήσεις του Μηχανισμού και ορισμένες εξ αυτών έχουν αναπτυχθεί σε πραγματικά συμβάντα που έλαβαν χώρα τόσο σε ευρωπαϊκό έδαφος όσο και σε παγκόσμιο (π.χ. δασικές πυρκαγιές σε Κύπρο, Ισραήλ, σεισμοί στο Ιράν, στην Αλβανία).

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Μ.Π.Π.)

Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια για τη συμμετοχή προσωπικού ελληνικών φορέων στα διάφορα σεμινάρια του Ε.Μ.Π.Π. με σκοπό την κατάρτιση ειδικών εμπειρογνωμόνων, τόσο μελών των Μονάδων όσο και τεχνικών εμπειρογνωμόνων, ικανών για ανάπτυξη στο πεδίο εφόσον απαιτηθεί μέσω ειδικού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος https://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/Training%20brochure.pdf

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η αποκλειστική αρμοδιότητα της υποβολής αιτημάτων διεθνούς συνδρομής για τη χώρα μας ανήκει στη ΓΓΠΠ σύμφωνα με τον Ν. 3013/2002 όπως ισχύει τροποποιημένος με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν. 3536/2007.

Το αίτημα των κρατικών υπηρεσιών για συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφής υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Η πολιτική της ΓΓΠΠ στη διαχείριση είτε των αιτημάτων Ελληνικών Αρχών είτε άλλων κρατών για συνδρομή με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών μείζονος κλίμακας αφορά στην άμεση ανταπόκριση και στο συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων. Σκοπός είναι η αποτελεσματική διαχείριση της διεθνούς συνδρομής.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

 • «Κανονισμός (ΕΕ) 2021/836 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση της Απόφασης αριθ. 1313/20213 περί Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R0836
 • «Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/88 της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/570 όσον αφορά τις ικανότητες rescEU στον τομέα των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32021D0088
 • «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/521 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2020 για την ενεργοποίηση της στήριξης έκτακτης ανάγκης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/369 και για την τροποποίηση των διατάξεών του λαμβάνοντας υπόψη την έξαρση της νόσου COVID-19» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020R0521
 • «Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/414 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/570 σχετικά με την ικανότητα ιατροφαρμακευτικού αποθέματος του rescEU» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020D0414
 • «Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1930 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/570 σχετικά με τις ικανότητες rescEU» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D1930
 • «Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1310 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής Προστασίας και των rescEU» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D1310
 • «Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/570 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2019 για την θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ικανότητες rescEU και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/762/ΕΕ της Επιτροπής» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0570
 • «Απόφαση (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση της αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1553088553036&uri=CELEX:32019D0420
 • «Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/142 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/762/ΕΕ για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0142
 • Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 2014/762/ΕΕ της 16ης Οκτωβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της Απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης και για την κατάργηση των Αποφάσεων της Επιτροπής 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ και 2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ
 • Απόφαση 1313/2013/EU 17ης Δεκεμβρίου 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για έναν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας
 • Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2010 περί τροποποίησης της Απόφασης της Επιτροπής 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ, όσον αφορά τους κανόνες εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ περί κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (2010/481/ΕΕ, Ευρατόμ)
 • Απόφαση της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της Απόφασης 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ, όσον αφορά τους κανόνες εφαρμογής της απόφασης 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου περί κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (2008/73/EK, Ευρατόμ)
 • Απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2007 περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (αναδιατύπωση). (2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ)
 • Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των διατάξεων περί μεταφοράς που περιέχονται στην Απόφαση 2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας (2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ)
 • Απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2007 για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας (2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ)
 • Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης 2001/792/EΚ, Eυρατόμ του Συμβουλίου, περί κοινοτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας (2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ)
 • Απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 περί κοινοτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας (2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής παρουσίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αποτελούν τα ευρωπαϊκά προγράμματά, καθώς με αυτόν τον τρόπο:

 • Διατηρεί το μέγιστο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των ελληνικών Μονάδων και του προσωπικού της,
 • Έρευνα
 • Καινοτομία

αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες που δίνουν και σε εθνικό επίπεδο.