Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού ΠΠ (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)

ethelontismos icon

Με το Νόμο 4662/2020 περί αναβάθμισης του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, συστάθηκε το Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.). το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αποτελείται από τρία (3) Μητρώα και δύο (2) Αρχεία ως εξής:

α. «Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)», στο οποίο εγγράφονται οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 58 του ν. 4662/2020.

β. «Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.)», στο οποίο εγγράφονται τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 του ν. 4662/2020.

γ. «Μητρώο Εξοπλισμού και Μέσων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Μ.Ε.Ο.Π.Π.)», στο οποίο καταγράφονται υλικά και μέσα των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

δ. «Αρχείο Συνεργαζόμενων Οργανώσεων και Φορέων», στο οποίο καταχωρίζονται οι Οργανώσεις και οι Φορείς του άρθρου 72 του ν. 4662/2020, με τους οποίους η Γ.Γ.Π.Π. έχει συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας.

ε. «Αρχείο Εκθέσεων Αξιολόγησης Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας», στο οποίο καταχωρίζονται οι Εκθέσεις Αξιολόγησης, που συντάσσονται με μέριμνα του αρμόδιου κατά τόπο Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας και αποτελούν το κύριο εργαλείο αποτύπωσης της επάρκειας, αποτελεσματικότητας και απόδοσης των μελών των εμπλεκόμενων ανά δράση εθελοντικών οργανώσεων.