Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη Εθελοντικών Οργανώσεων

sustima-entaxi-ethelontikwn-organwsewn
Ένταξη Εθελοντικών Οργανώσεων


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24/11/2022


Σας γνωρίζουμε ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4989/2022  (ΦΕΚ 208Α), με το οποίο καταργείται η περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27Α.) περί κωλύματος εθελοντών πυροσβεστών, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 16285/14-11-2022 (ΦΕΚ 5849/16-11-2022) Απόφαση Γενικού Γραμματέα με την οποία διαγράφεται η υποπερ. δβ’ της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 16126/20.09.2022 απόφασης.
Η προθεσμία κατάθεσης της αίτησης ένταξης τροποποιείται και ορίζεται αποκλειστικά από 14/11/2022 έως και 13/05/2023

Σχετικά αρχεία:
Κατάργηση ασυμβίβαστου Εθελοντή Πυροσβέστη και Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας ΦΕΚ Απόφασης.pdf
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16126_20092022 Απόφασης Επικαιροποίηση Πρόσκλησης & Οδηγιών.pdf
ΦΕΚ 208Α Τροποποίηση Εθελοντισμού.pdf


 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου ΦΕΚ  5087Β΄/2022, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4662/2020, η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)»

Με την Απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής, τόσο των ενταγμένων εθελοντικών οργανώσεων μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4662/2020 στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π. όσο και νέων, στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) καθώς και των μελών αυτών, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις, στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.) του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

Προσκαλούνται, σε εφαρμογή του άρθρου 71, παρ. 2 του ν. 4662/2020 οι, προ της έναρξης ισχύος του, ενταγμένες στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. εθελοντικές οργανώσεις (Ε.Ο.) να καταθέσουν αίτηση ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση και στο παρόν. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών είναι η 29η Μαρτίου 2023. Εκπρόθεσμες καταθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Η υπ’ αριθμ. 16126/20-09-2022 Απόφαση (ΦΕΚ 5087Β΄/2022) και το με αρ. πρωτ. 10963 / 03-10-2022 έγγραφό μας με θέμα: «Πρόσκληση κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών» με τα συνημμένα σε αυτό βρίσκονται αναρτημένα παρακάτω:

  1. Η υπ’ αριθμ. 16126 / 20-09-2022 Απόφαση (ΦΕΚ 5087Β΄/2022).
  2. Το με αρ. πρωτ. 10963 / 03-10-2022 έγγραφό μας
  3. Το πρότυπο αίτησης σε pdf
  4. Το πρότυπο αίτησης σε word
  5. Ο κατάλογος της παρ. Η΄ της αίτησης σε pdf
  6. Ο κατάλογος της παρ. Η΄ της αίτησης σε excel
  7. Ο κατάλογος μελών της παρ. 2δ, του άρθρου 1 της Απόφασης, σε pdf
  8. Ο κατάλογος μελών της παρ. 2δ, του άρθρου 1 της Απόφασης, σε excel

Επικοινωνία:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
AYTOTEΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
E-mail: ethelontismos@civilprotection.gr