Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη Εθελοντικών Οργανώσεων

sustima-entaxi-ethelontikwn-organwsewn
Ένταξη Εθελοντικών Οργανώσεων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9 Φεβρουαρίου 2024

Σας γνωρίζουμε ότι απεστάλη το υπ' αριθμ. πρωτ. 10033/08-02-2024 έγγραφο στις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, με θέμα: «Κατ' εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού από μέλη εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας».

Σχετικά αρχεία:

1. Έγγραφο με αριθμ.πρωτ. 10033/08.02.2024
2. Κατάλογος στοιχείων (αρχείο excel)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24 Ιανουαρίου 2024

Σας γνωστοποιούμε ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εκδόθηκε ο 3ος Πίνακας Πληρούντων τις Προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.).

Σχετικό αρχείο: 

Κύρωση 3ου πίνακα πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., Απόφαση 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ: 6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18 Δεκεμβρίου 2023

Σας γνωστοποιούμε ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εκδόθηκε ο 2ος Πίνακας Πληρούντων τις Προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.).

Σχετικό αρχείο: 

Κύρωση 2ου πίνακα πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., Απόφαση 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14 Δεκεμβρίου 2023

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Aπόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η οποία αφορά στη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον Διακριτικό Τίτλο των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, το Ατομικό Δελτίο Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, τη στολή και τη χρήση του Σήματος Πολιτικής Προστασίας».

Σχετικό αρχείο:

ΦΕΚ 6984 τεύχος Β΄/2023, Aπόφαση υπ’ αριθμ. 37608/13.12.2023 (ΑΔΑ: ΩΝΥ146ΝΠΙΘ-7ΤΚ)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6 Ιουλίου 2023

Σας γνωστοποιούμε ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εκδόθηκε ο 1ος Πίνακας Πληρούντων τις Προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)

Σχετικά αρχεία:


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5 Ιουλίου 2023

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας προσκαλεί τα νομικά πρόσωπα/ομάδες/ενώσεις που δεν ανήκαν στο προ της έναρξης ισχύος του ν. 4662/2020 Μητρώο ΓΓΠΠ και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φάκελο δικαιολογητικών, για προγραμματισμό εκπαιδεύσεων των μελών τους.

Σχετικά αρχεία:

 1. Πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 10529/05-07-2023
 2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε word
 3. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε pdf
 4. Κατάλογος μελών της παρ. 2δ του άρθρου 1 της απόφασης σε excel
 5. Δημοσίευση Απόφασης 16126 στο ΦΕΚ 5087 Β΄/2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11 Μαΐου 2023

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3121 τεύχος Β΄/2023) η υπ’ αριθμ. 274/10.05.2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Αφορά σε τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16126 Απόφασης σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.).

Διευκρινίζεται ότι αφορά τις Εθελοντικές Οργανώσεις που είναι ήδη ενταγμένες, στο προ της δημοσίευσης του ν. 4662/2020 Μητρώο της ΓΓΠΠ.

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ένταξης παρατείνεται έως και 16 Ιουλίου 2023.

Σχετικά αρχεία:


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24 Νοεμβρίου 2022

Σας γνωρίζουμε ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4989/2022  (ΦΕΚ 208Α), με το οποίο καταργείται η περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27Α.) περί κωλύματος εθελοντών πυροσβεστών, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 16285/14-11-2022 (ΦΕΚ 5849/16-11-2022) Απόφαση Γενικού Γραμματέα με την οποία διαγράφεται η υποπερ. δβ’ της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 16126/20.09.2022 απόφασης.
Η προθεσμία κατάθεσης της αίτησης ένταξης τροποποιείται και ορίζεται αποκλειστικά από 14/11/2022 έως και 13/05/2023

Σχετικά αρχεία:


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30 Σεπτεμβρίου 2022

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου ΦΕΚ  5087Β΄/2022, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4662/2020, η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)»

Με την Απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής, τόσο των ενταγμένων εθελοντικών οργανώσεων μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4662/2020 στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π. όσο και νέων, στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) καθώς και των μελών αυτών, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις, στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.) του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

Προσκαλούνται, σε εφαρμογή του άρθρου 71, παρ. 2 του ν. 4662/2020 οι, προ της έναρξης ισχύος του, ενταγμένες στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. εθελοντικές οργανώσεις (Ε.Ο.) να καταθέσουν αίτηση ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση και στο παρόν. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών είναι η 29η Μαρτίου 2023. Εκπρόθεσμες καταθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Η υπ’ αριθμ. 16126/20-09-2022 Απόφαση (ΦΕΚ 5087Β΄/2022) και το με αρ. πρωτ. 10963 / 03-10-2022 έγγραφό μας με θέμα: «Πρόσκληση κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών» με τα συνημμένα σε αυτό βρίσκονται αναρτημένα παρακάτω:

 1. Η υπ’ αριθμ. 16126 / 20-09-2022 Απόφαση (ΦΕΚ 5087Β΄/2022).
 2. Το με αρ. πρωτ. 10963 / 03-10-2022 έγγραφό μας
 3. Το πρότυπο αίτησης σε pdf
 4. Το πρότυπο αίτησης σε word
 5. Ο κατάλογος της παρ. Η΄ της αίτησης σε pdf
 6. Ο κατάλογος της παρ. Η΄ της αίτησης σε excel
 7. Ο κατάλογος μελών της παρ. 2δ, του άρθρου 1 της Απόφασης, σε pdf
 8. Ο κατάλογος μελών της παρ. 2δ, του άρθρου 1 της Απόφασης, σε excel

Επικοινωνία:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Αυτοτελής Διεύθυνση Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης 
Τμήμα Εθελοντισμού

Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
E-mail: ethelontismos@civilprotection.gr