Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σύστημα Εθελοντισμού

icon_sustima-ethelontismou

Το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει Εθελοντικές Οργανώσεις (Ε.Ο.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ανήκουν στο δυναμικό της Π.Π. Η αποστολή τους αφορά στην παροχή συνδρομής στους αρμόδιους κρατικούς φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς από απειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και απειλές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.

Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) αποτελεί τον εθνικό φορέα τήρησης του «Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)». Στο πλαίσιο αυτό εντάσσει τις Ε.Ο. στο «Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)» και τα μέλη τους στο «Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.)». 

Με το Νόμο 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γ.Γ.Π.Π., αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» αναβαθμίστηκε το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας το οποίο είχε θεσμοθετηθεί με το ν. 3013/2002.

Ειδικότερα, ρυθμίζονται θέματα όπως:

  • Αποστολή και δράσεις των Ε.Ο. Πολιτικής Προστασίας
  • Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας
  • Εκπαίδευση μελών Ε.Ο.
  • Κινητοποίηση και επιχειρησιακή εμπλοκή Εθελοντών
  • Αξιολόγηση των Ε.Ο. και ενίσχυσή τους σε υλικά και μέσα και άλλα.

Eπιπρόσθετα με κανονιστικές πράξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία ένταξης και αξιολόγησης των Εθελοντικών Οργανώσεων.  

Επικοινωνία:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Αυτοτελής Διεύθυνση Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης 
Τμήμα Εθελοντισμού
Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι

Τηλ. 213 1510 100 εσωτ. 2
Τηλ. 213 133 1470 εσωτ. 1
E-mail: ethelontismos@civilprotection.gr

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς μπορώ να γίνω Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας;
Με τη δημοσίευση του ν. 4662/2020 (άρθρο 71, παρ.4) καταργήθηκε το Μητρώο Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, επομένως και δεν εντάσσονται πλέον μεμονωμένα άτομα στο Μητρώο του Φορέα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να λάβει την ιδιότητα του εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να είναι μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης ενταγμένης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.) και να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 του ν. 4662/2020.

Ποιες Εθελοντικές Οργανώσεις μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.);
Στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. εντάσσονται οι Εθελοντικές Οργανώσεις της Χώρας, που τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. αποτελούν νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή ομάδες προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 57 του ν. 4662/2020.
β. τουλάχιστον δώδεκα (12) μέλη τους, δύνανται να λάβουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.
γ. διαθέτουν καταστατικό όπου αναφέρεται με σαφήνεια η συμμετοχή σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

Ποιες δράσεις συγκαταλέγονται στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας;
Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας υποστηρίζουν τους κρατικούς φορείς σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών, μέσω των κάτωθι δράσεων:

α. Επιχειρησιακών
β. Υποστηρικτικών.
Οι επιχειρησιακές δράσεις αφορούν σε:
α. Δράσεις δασοπροστασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (Forest Prevention Action-FPA).
β. Δράσεις δασοπυρόσβεσης για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (Forest Firefighting Action-FFA).
γ. Δράσεις αστικής πυρόσβεσης για την καταστολή πυρκαγιών σε αστικό περιβάλλον (Urban Firefighting Action-UFA).
δ. Δράσεις πρώτων βοηθειών για την εφαρμογή ακολουθίας ενεργειών αποτροπής επιδείνωσης της κατάστασης τραυματιών ή ασθενών (First Aid Action-FAA).
ε. Δράσεις έρευνας και διάσωσης που αφορούν στη διαδικασία εντοπισμού και παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απειλούνται από επικείμενο κίνδυνο (Search and Rescue-SaR) και διακρίνονται σε: α) διασώσεις αστικού περιβάλλοντος, β) ορεινές διασώσεις, γ) διασώσεις υγρού στοιχείου και δ) σπηλαιοδιασώσεις.
στ. Δράσεις παροχής βοηθείας (Aid and Support Action-ASA) που αφορούν σε: α) Απεγκλωβισμούς από τροχαία ατυχήματα, β) κοπές δέντρων, γ) αντλήσεις υδάτων, δ) απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες, ε) πλύσεις οδοστρώματος, στ) απομακρύνσεις αντικειμένων, ζ) απεγκλωβισμούς ζώων.

Οι υποστηρικτικές δράσεις αφορούν σε:
α. Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων (ComSupport Action-CSA) σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιχειρησιακούς φορείς.
β. Δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης για τη στήριξη των πληγέντων, των συγγενών των θυμάτων, καθώς και των πρώτων ανταποκριτών (Psychological Support Action-PSA).
γ. Δράσεις ενημέρωσης και προειδοποίησης για την παροχή έγκαιρης, λειτουργικής, συντονισμένης και απρόσκοπτης πληροφόρησης πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προληπτικά, ενδεικτικά, μέσω διανομής ενημερωτικού υλικού, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας (Public Awareness Action-PAA).
δ. Δράσεις μέριμνας πληγέντων για την εξασφάλιση βασικών αναγκών των πληγέντων, όπως, ενδεικτικά, μέσω παροχής προσωρινής στέγασης και σίτισης του πληθυσμού (Relief and Support Action-ReSA).
ε. Δράσεις μεταφορών για τη χρήση μεταφορικών μέσων σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως, ενδεικτικά, τη μεταφορά ατόμων και υλικών (Transportation Action-TRAct).
στ. Δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας χώρων συγκέντρωσης για την ανάπτυξη και οργάνωση προσωρινού καταυλισμού για διαμονή και σίτιση πληγέντων (Shelter Monitoring Action-SMA).

Πόσα μέλη πρέπει να έχει μια Εθελοντική Οργάνωση (Ε.Ο.) για να μπορεί να ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.);
Μια Εθελοντική Οργάνωση (Ε.Ο.) χρειάζεται να έχει τουλάχιστον τον αριθμό των δώδεκα (12) μελών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 του ν. 4662/2020, προκειμένου να λάβουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.

Υπάρχει ηλικιακό όριο αναφορικά με την απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας;
Ο Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη ξεπερνά το 65ο  έτος ως προς τη συμμετοχή του σε επιχειρησιακές δράσεις, ενώ το 70ο  έτος, ως προς τη συμμετοχή του σε υποστηρικτικές δράσεις.


Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης Ομοσπονδιών (δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων) στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.);
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. εντάσσονται νομικά πρόσωπα, ομάδες ή ενώσεις προσώπων. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ένταξη δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων.

Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης επιχειρήσεων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.);
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο εντάσσονται στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή ομάδες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, δεν υπάρχει η δυνατότητα ένταξης επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Ο.Π.Π..

Ποια είναι η διαδικασία ένταξης νέων Εθελοντικών Οργανώσεων (Ε.Ο.), οι οποίες δεν ήταν ενταγμένες στο προγενέστερο του ν. 4662/2020 Μητρώο καθώς και των μελών τους;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27Α/7-2-2021):  «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» ισχύουν τα ακόλουθα:
Η ένταξη μιας Ε.Ο. στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.), πραγματοποιείται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος της Ε.Ο. και του οικείου φακέλου απαιτούμενων δικαιολογητικών προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης.

Το κάθε μέλος της Ε.Ο. η οποία πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εντάσσεται στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. του Ε.Μ.Ε.Π.Π. και του αποδίδεται ατομικός, μοναδικός αριθμός Μητρώου. Ο Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας δεν δύναται να είναι ταυτόχρονα μέλος σε περισσότερες από μια Ε.Ο. του Μ.Ε.Ο.Π.Π.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη επιτυχής
Εκπαίδευση στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.).
Ανακοίνωση σχετικά με τα άνωθεν μπορείτε να βρείτε στο πεδίο ΕΝΤΑΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
και τη σχετική ενημέρωση της 5ης Ιουλίου 2023.


Ποια είναι η διαδικασία ένταξης παραρτήματος Εθελοντικής Οργάνωσης (Ε.Ο.) στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.), δίχως ξεχωριστή νομική προσωπικότητα;
Όσον αφορά στα παραρτήματα εθελοντικών οργανώσεων, τα οποία δεν διαθέτουν ξεχωριστό καταστατικό από την Κεντρική Οργάνωση, η υποβολή Αιτήματος του παραρτήματος της Ε.Ο. και του οικείου φακέλου απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατατίθεται αποκλειστικά και μόνο από την Κεντρική Οργάνωση, η οποία διαθέτει καταστατικό.
Η υποβολή πραγματοποιείται με ξεχωριστό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με το εκάστοτε παράρτημα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο καταστατικό να αναγράφεται με σαφήνεια η δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων.

Μέχρι πότε παραμένουν οι ενταγμένες (παλιές) Εθελοντικές Οργανώσεις (Ε.Ο.) στο προγενέστερο του ν. 4662/2020 Μητρώο;
Οι Εθελοντικές Οργανώσεις παραμένουν ενταγμένες στο προγενέστερο του ν.4662/2020 Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για χρονικό διάστημα που δεν γίνεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.), ήτοι έως και το Νοέμβριο του 2024 σύμφωνα με το άρθρο 57, παρ.1 του ν. 4662/2020.

Δύναται Εθελοντής Πυροσβέστης να είναι παράλληλα και Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας;
Ναι, δύναται, κατόπιν έκδοσης της  υπ’ αριθ. πρωτ. 16285/14-11-2022 (ΦΕΚ 5849/16-11-2022) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η υποπερ. δβ’ της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 16126/20-09-2022 (ΦΕΚ 5087Β΄/2022) Απόφασης, καταργώντας το ασυμβίβαστο Εθελοντή Πυροσβέστη.

Δύναται Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας να είναι ενταγμένος σε περισσότερες από μία Εθελοντικές Οργανώσεις του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.);
Όχι, δεν δύναται.

Δύναται πολίτης ο οποίος υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας να λάβει την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας;
Ναι, δύναται, καθώς σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα του ν. 4662/2020, δεν προκύπτει κώλυμα σχετικά με την απόκτηση της ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας από πολίτες οι οποίοι υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας – εφόσον αυτή αποκτηθεί βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών  και την επαγγελματική ταυτότητα του ατόμου-, ακόμα κι αν πρόκειται για πολίτη που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Δύναται ένας Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας ενταγμένος σε Εθελοντική Ομάδα (Ε.Ο.) του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) να μετεγγραφεί σε άλλη;
Η ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας παραμένει διατηρητέα σε περίπτωση μετακίνησης από μια ενταγμένη στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. Εθελοντική Ομάδα, σε κάποια άλλη αντίστοιχα.
Στην περίπτωση κατά την οποία, η Ε.Ο. στην οποία υπάγεται ο Εθελοντής τυγχάνει διάλυσης ή τεθούν σε παύση οι εργασίες της ή διαγραφεί από το Μ.Ε.Ο.Π.Π., η ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας παραμένει διατηρητέα εφόσον ενταχθεί, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών, σε άλλη Ε.Ο. του Μ.Ε.Ο.Π.Π.. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ο. στην οποία μετακινείται ο Εθελοντής οφείλει να ενημερώνει άμεσα τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για τη σχετική μετακίνηση.

Ποια διαδικασία ακολουθείται κατόπιν υποβολής Αιτήματος Ένταξης της Εθελοντικής Οργάνωσης (Ε.Ο.) στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) και του οικείου φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία ορίζονται  στο άρθρο 58, παρ. 1 του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27Α/7-2-2021);
Αναφορικά με τις ενταγμένες (παλιές) Ε.Ο. στο προγενέστερο του ν. 4662/2020 Μητρώο, κατόπιν υποβολής Αιτήματος  Ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. της Ε.Ο. και του οικείου φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα Εθελοντισμού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης προβαίνει σε έναν προέλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση κατά την οποία τα δικαιολογητικά κρίνονται ελλιπή ή χρήζουν διόρθωσης/συμπλήρωσης, η Ε.Ο. λαμβάνει σχετική ενημέρωση ως προς αυτά, από το Τμήμα. Το Τμήμα Εθελοντισμού εισηγείται των κατατεθέντων φακέλων στην Επιτροπή, η οποία αξιολογεί την εισήγηση και αποφασίζει την κατάρτιση των πινάκων πληρούντων και μη πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης. Σε συνέχεια της διαδικασίας, θα κληθούν οι Εθελοντικές Οργανώσεις Ε.Ο. οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες πληρούντων, να προβούν σε θεωρητική και πρακτική Εκπαίδευση στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.) όπως ορίζεται ως απαιτούμενη στο ν.4662/2020, κατόπιν Πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Για τις Ε.Ο. που δεν ανήκαν στο προ της έναρξης ισχύος του ν. 4662/2020 Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., προβαίνουν στην υποβολή Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και του οικείου φακέλου δικαιολογητικών από το νόμιμο εκπρόσωπο της Ε.Ο.. Το Τμήμα Εθελοντισμού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης αναλαμβάνει τον έλεγχο αυτών, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία τα δικαιολογητικά κρίνονται ελλιπή ή χρήζουν διόρθωσης/συμπλήρωσης, η Ε.Ο. λαμβάνει σχετική έγγραφη ενημέρωση από το Τμήμα. Εφόσον τα δικαιολογητικά κρίνονται πλήρη και ορθά από το Τμήμα Εθελοντισμού, οι Ε.Ο. αναμένουν ενημέρωση από το Φορέα για τον προγραμματισμό της Εκπαιδευτικής τους Διαδικασίας, κατόπιν Πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εθελοντική Οργάνωση (Ε.Ο.) προβαίνει σε αλλαγές (π.χ. τροποποίηση καταστατικού, αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), αλλαγή ταυτότητας και λοιπών στοιχείων εθελοντή), πρέπει να ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.);

Σε οποιαδήποτε αλλαγή προβαίνει η εκάστοτε Ε.Ο., οφείλει να ενημερώνει εγγράφως ως προς αυτή το Τμήμα Εθελοντισμού της Γ.Γ.Π.Π., προκειμένου να ενημερώνεται το σχετικό Μητρώο.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εθελοντικής Οργάνωσης (Ε.Ο.) δεν έχει αποστείλει ατομικό φάκελο  προκειμένου να ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.) και να λάβει την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, τι ισχύει στην περίπτωση αυτή;

Στην περίπτωση κατά την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ε.Ο. δεν έχει αποστείλει ατομικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., αποστέλλει στο Τμήμα Εθελοντισμού της Γ.Γ.Π.Π. μια υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με  το κάτωθι κείμενο:

«Σας γνωρίζουμε ότι επικεφαλής της ομάδας με την επωνυμία ______________ (και Αριθμό Μητρώου Γ.Γ.Π.Π. - αν υπάρχει) ______________ κατά την εκτέλεση δράσεων πολιτικής προστασίας ορίζεται ο/η  το ονοματεπώνυμο με Α.Δ.Τ. (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας). Το οριζόμενο πρόσωπο είναι ενήμερο και καθ’ όλα σύμφωνο με αυτό», ώστε να οριστεί επικεφαλής, μέλος της Ε.Ο. που έχει λάβει την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.

Ποιος υποβάλλει την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με ποιο τρόπο;

Ο/Η νόμιμος/-ή εκπρόσωπος έχει την ευθύνη υποβολής της αίτησης του φακέλου δικαιολογητικών, καθώς και την υποχρέωση να ενημερώνει την Αυτοτελή Διεύθυνση Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης για οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων που αφορούν τόσο την ίδια την Εθελοντική Οργάνωση (Ε.Ο.), όσο και τα μέλη της.
Η κατάθεση της αίτησης και του συνοδευτικού φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται μόνο με ηλεκτρονική μορφή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο grammateia@civilprotection.gr και όχι με ταχυδρομική αποστολή φυσικού αρχείου.

Πού μπορώ να δω αναλυτικά τη διαδικασία ένταξης;

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγό για τη βήμα προς βήμα υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φάκελο δικαιολογητικών για προγραμματισμό εκπαιδεύσεων των μελών τους, μπορούν οι ενδιαφερόμενες Εθελοντικές Οργανώσεις να βρουν και στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών ΜΙΤΟΣ (Κωδ. Διαδικασίας: 533834 Ένταξη νομικών προσώπων ή ενώσεων ή ομάδων προσώπων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.)

Στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών ΜΙΤΟΣ μπορούν ακόμη να αναζητηθούν σχετικές πληροφορίες για την:
α. Ένταξη εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.) και την
β. Εγγραφή των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους στο Ε.Μ.Ε.Π.Π.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δύο (2) διαδικασίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο στις εθελοντικές οργανώσεις που είχαν ενταχθεί στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. από το 2001 έως και το 2020 (πριν την δημοσίευση του Ν. 4662/2020).

Πραγματοποιούνται Εκπαιδεύσεις Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας;

Οι Εκπαιδεύσεις των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιούνται στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.).

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση Εκπαίδευσης, για την απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας;

Ναι, είναι, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4662/2020 και αναφορικά με την απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, είναι αναγκαίο ο υποψήφιος εθελοντής να έχει λάβει την απαιτούμενη Εκπαίδευση και πιστοποίηση, από τη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.).

Πως μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα για Εθελοντές;

Οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σχετικό με τους Εθελοντές, πραγματοποιείται έπειτα από Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ενώ αρμόδια είναι η Διεύθυνση Εθελοντισμού  και Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, στους οποίους απευθύνεται η Πρόσκληση.

Ποια είναι η χρονική ισχύς της πιστοποιημένης Εκπαίδευσης, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης παρακολούθησης;

Η εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία. Προκειμένου οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας να ανανεώσουν την ιδιότητά τους ως Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνουν ανά έξι (6) χρόνια από την ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας τους, με μέριμνα της Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), συμπληρωματική εκπαίδευση στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.).

Έχω λάβει πιστοποιημένη Εκπαίδευση από το Πυροσβεστικό  Σώμα, θεωρούμαι πιστοποιημένος Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4662/2020 και αναφορικά με την απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας και την εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, είναι αναγκαίο ο υποψήφιος εθελοντής να έχει λάβει την απαιτούμενη Εκπαίδευση και πιστοποίηση, από τη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.).
Κατά συνέπεια, η πιστοποιημένη Εκπαίδευση από το Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι αλληλένδετη και δεν αντικαθιστά την Εκπαίδευση στην Α.ΠΟ.Π.. Επιπροσθέτως, δεν έχει ολοκληρωθεί η Εκπαιδευτική Διαδικασία στην Α.ΠΟ.Π., με αποτέλεσμα να μην υφίσταται επί του παρόντος  πιστοποιημένος Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας.

Αν και έχω παρακολουθήσει το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.) δεν έχω λάβει την πιστοποίηση. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Για να λάβει ένας εθελοντής τη πιστοποίηση που περιγράφεται στο ν. 4662/2020, χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τόσο το θεωρητικό μέρος της Εκπαίδευσης, όσο και το πρακτικό. Το θεωρητικό μέρος της Εκπαίδευσης είναι ίδιο για όλους τους εθελοντές, ενώ το πρακτικό διαφοροποιείται δεδομένου των δράσεων που έχει επιλέξει ο κάθε εθελοντής, στην Αίτηση Ένταξης της Εθελοντικής Ομάδας (Ε.Ο.) στην οποία ανήκει.