Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Θεσμικό Πλαίσιο Εθελοντισμού ΠΠ

θεσμικό πλαίσιο

ΝΟΜΟΙ

 1. Νόμος 4662/2020 (Α' 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γ.Γ.Π.Π., αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Νόμος 3013/2002 (Α' 102)«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4249/2020 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 54194/10-07-2024  Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΟΚ946ΝΠΙΘ-ΞΣΓ) «Κύρωση 6ου Πίνακα Πληρούντων τις προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)».
 2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 54193/10-07-2024  Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9Β2Λ46ΝΠΙΘ-6Κ4) «Κύρωση 5ου Πίνακα ΜΗ Πληρούντων τις προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)».
 3. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 283/06-06-2024 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΚΑΖ46ΝΠΙΘ-7ΥΩ) «Έγκριση οδήγησης και χειρισμού πυροσβεστικών οχημάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού από μέλη εθελοντικών οργανώσεων του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2024».
 4. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 273/28-05-2024 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ρ95646ΝΠΙΘ-ΔΑΕ) «Έγκριση οδήγησης και χειρισμού πυροσβεστικών οχημάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού από μέλη εθελοντικών οργανώσεων του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2024».
 5. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 237/10-05-2024 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 978Ζ46ΝΠΙΘ-Υ54) «Έγκριση οδήγησης και χειρισμού πυροσβεστικών οχημάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού από μέλη εθελοντικών οργανώσεων του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2024».
 6. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 30439/12-04-2024  Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1) «Κύρωση 5ου Πίνακα Πληρούντων τις προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)».
 7. Η υπ’ αριθμ. 174/05-04-2024 Απόφαση  Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16126/20.09.2022 απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας “Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)” (Β’ 5087), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 16285/14.11.2022 (Β΄ 5849) και 274/10.05.2023 (Β΄3121) όμοιες» (Β’ 2368)
 8. Η υπ’ αριθ. 19067/11-03-2024 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9Ο3Ν46ΝΠΙΘ-ΙΞΘ) «Κύρωση 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Πίνακα ΜΗ Πληρούντων τις προϋποθέσεις  Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)».
 9. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18799/07-03-2024  Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΣΘΒ46ΝΠΙΘ-914) «Κύρωση 4ου Πίνακα Πληρούντων τις προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)».
 10. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5445/24-01-2024 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2) «Κύρωση 3ου Πίνακα Πληρούντων τις προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)».
 11. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 42109/18-12-2023 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ) «Κύρωση 2ου Πίνακα Πληρούντων τις προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)».
 12. Η υπ’ αριθμ. 37608/13-12-2023 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον Διακριτικό Τίτλο των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, το Ατομικό Δελτίο Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, τη στολή και τη χρήση του Σήματος Πολιτικής Προστασίας» (Β’ 6984).
 13. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10524/05-07-2023 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11) «Κύρωση 1ου Πίνακα Πληρούντων τις προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)»
 14. Η υπ’ αριθμ. 274/10-05-2023 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16126/20.09.2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)» (Β’ 5087), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 16285/14.11.2022 όμοια (Β’ 5849)» (Β’ 3121)
 15. Η υπ’ αριθμ. 16287/16-11-2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Οργάνωση και λειτουργία της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.)» (Β’ 5848).
 16. Η υπ’ αριθμ. 16285/14-11-2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16126/20.09.2022 απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας “Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)”.(Β' 5087)» (Β’  5849)
 17. Η υπ’ αριθμ. 16126/20-09-2022  Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)» (Β’ 5087), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 18. Η υπ’ αριθμ. 8778/14-03-2020 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ) περί αναβίωσης των λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 19. Η υπ’ αριθμ. 7575/04-11-2016 Απόφαση «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν» (Β’ 3591).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.10033/08-02-2024 έγγραφο με οδηγίες «Κατ’ εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού από μέλη εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.»
 2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10529/05-07-2023 Πρόσκληση «Πρόσκληση υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φακέλου δικαιολογητικών από νομικά πρόσωπα ή/και ενώσεις ή ομάδες προσώπων με σκοπό τον προγραμματισμό των απαιτούμενων εκπαιδεύσεων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας  (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών.»
 3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13646/22-11-2022 έγγραφό μας «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 16126/20-09-2022 (Β΄5087) Απόφαση Γενικού Γραμματέα – Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. Πρωτ. 10963/03-10-2022 Πρόσκλησης κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών.»
 4. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 10963/03-10-2022 Πρόσκληση «Πρόσκληση κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών».