Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μητρώο Εθελοντών ΠΠ (Μ.Ε.Π.Π.)

ethelontismos icon

Στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.) εγγράφονται τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων του Μ.Ε.Ο.Π.Π., εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις του άρθρου 59 του ν.4662/2020.

Ο Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας πρέπει να είναι ενήλικος, με καλή γενική ιατρική κατάσταση και να έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.). 

Ο Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας δεν δύναται να είναι ταυτόχρονα σε δύο (2) εθελοντικές οργανώσεις του  Μ.Ε.Ο.Π.Π.. Ωστόσο, μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη Εθελοντική Οργάνωση εφόσον όμως γίνει αρμοδίως έγγραφη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  (Γ.Γ.Π.Π.) για την σχετική μετακίνηση. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, η Εθελοντική Οργάνωση στην οποία είναι μέλος ο Εθελοντής διαλυθεί, τεθούν σε παύση οι εργασίες της ή διαγραφεί από το Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.), η ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας παραμένει διατηρητέα, εφόσον ενταχθεί, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών, σε άλλη Εθελοντική Οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π..

Μετά την ένταξη κάθε εθελοντή στο Μ.Ε.Π.Π., χορηγείται, δωρεάν, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Ατομικό Δελτίο Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 37608/13-12-2023 (ΦΕΚ 6984/ Β’/2023).

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά περιγράφονται στο άρθρο 1 της Απόφασης 16126/20-09-2022 (ΦΕΚ 5087/Β’/2022).